باتری خورشیدی یا سلولهای فوتو ولتایی ابزارهایی الکترونیکی هستند که با استفاده از پدیده فوتو ولتائیک ، نور یا فوتون را مستقیما به جریان و ولتاژ الکتریکی تبدیل می‌کنند. باتريهاي خورشيدي از ماده‌اي بنام سيليسيوم ساخته مي‌شود.

باتری خورشیدی