سولار پمپ خورشیدی نوعی از پمپ‌ های الکترونیکی است که انرژی الکتریکی خود را از طریق پنل‌ های خورشیدی دریافت می‌ کند. از این رو با وجود نور خورشید و تولید انرژی توسط آن دیگر نیازی به برق‌ رسانی یا سوخت خاصی ندارد. سولار پمپ های خورشیدی از یک درایور و چند پنل خورشیدی تشکیل شده اند. نوری که در طول روز توسط پنل‌ ها دریافت می‌ شود، با انتقال به درایور به انرژی الکتریکی تبدیل می شود و قابل استفاده است.

فیلتر