امروزه با گسترش زندگی شهرنشینی و پیشرفت تکنولوژی در زمینه های گوناگون مصرف انرژی به شدت رو به افزایش است و مقدار منابع این انرژی‌ ها به شدت رو به کاهش است. از این رو یکی از راه‌ ها برای کاهش مصرف انرژی های تجدید ناپذیر، استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و استفاده از پنل‌ های خورشیدی است. پنل خورشیدی یا صفحات خورشیدی نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند که برای تولید گرما یا برق مورد استفاده قرار می گیرد. درنتیجه با توجه به کمبود منابع انرژی در سراسر جهان تولیدکنندگان به ساخت لوازم خانگی خورشیدی روی آورده اند.

فیلتر